Siden er blevet opdateret

Vi har nu opdateret kalenderen med nye links til blandt andet Palby Fun Cup samt Luffetræf i Juelsminde 18-21 august.

Der er i øvrigt også opdateret noget om klubbens DM historie – læs om dette her

Det er nu også muligt at se klubbens formænd gennem tiderne – det kan du gør her

Vi har også opdateret flere links under “Love & Regler”, der er blandt andet tilføjet menupunktet “Klassetrim/Huskeliste”.

Ordinær generalforsamling / Annual Club meeting

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling / please be invited to the annual club meeting

Søndag den 25. oktober 2014 kl. 13.00 – 14.00

i Kolding Sejlklubs klublokaler.

Dagsorden / agenda:

  1. Valg af dirigent / election of chairman of the meeting
  2. Formandens beretning / chairman’s report out
  3. Årsregnskab / Annual accounts
  4. Fastsættelse af kontingent / membership fee
  5. Indkomne forslag / handling of incoming topics
  6. Valg af formand / election of chairman. Søren Christiansen modtager genvalg / ready for re-election
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. / election of 2 board members and 1 substitute. Efter tur afgår / to be elected:

Tom Andersen (modtager genvalg / ready for re-election)

Peter Arnhild (modtager ikke genvalg / do not accept re-election).

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant / election of auditor and auditor substitute.
  2. Love og klassebestemmelser / club laws and class-rules
  3. Eventuelt / any other business

Forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. / any succestions for topics to be discussed at the annual meeting (point 5) have to be sent to a board member 14 days before the meeting.

På bestyrelsens vegne / on behalf of the board

Søren Christiansen